Thống kê các cặp lô hay về cùng nhau

Thống kê các cặp lô hay về cùng nhau